2015 American Camellia Yearbook

Cover Story

8 A New Generation Camellia Cultivar Group

Gao Jiyin, Liu Xinkai, Zhong Naisheng, Huang Wanjian

Culture

25 Camellia Companion Plants

Bradford King

36 You Say You Want a Revolution

Bobby Green

46 A Floriferous and Fragrant Camellia

Lin Xu, Qingyuan Li, Zhanchang Wang, Ming Wei

Camellias in the Landscape

Camellia Personalities

Camellia Research

96 Breeding Camellia azalea

Bradford King

100 A Camellia Germination Study

Bradford King

106 Camellia Hybrid ‘Pink Cascade’: a New Cluster Flowering Camellia

Ya-li Zhang, Jian-bin Mo, Xiang-peng Li, Wei-zhen Guo, Shu-cheng Feng

112 The Quest for Year Round Blooming Camellia

Gene Phillips

122 Tea Oil in China

Dr. John Ruter